Részletek

Az Európai Unió új Adatvédelmi Rendeletének (GDPR) hatálybalépésével kapcsolatos Ügyfél tájékoztató az adatkezelés menüpontban is olvasható.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016.április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) döntött, melyet 2018. május 25.-től kell alkalmazni. A Dél-Pannon Követeléskezelő Zrt. a tevékenysége során teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak. A természetes személyek (emberek) személyes adataik kezelésével összefüggő védelme alapvető jog.

A személyes adatok kezelésének jogszerűnek és tisztességesnek kell lennie. A természetes személyek számára átláthatónak kell lennie, hogy a rájuk vonatkozó személyes adataikat hogyan gyűjtik, használják fel, hogyan tekinthetnek bele, milyen egyéb módon kezelik, valamint azzal összefüggésben, hogy a személyes adatokat milyen mértékben kezelik vagy fogják kezelni. Az átláthatóság elve megköveteli, hogy a személyes adatok kezelésével összefüggő tájékoztatás, illetve kommunikáció könnyen hozzáférhető és közérthető legyen, valamint azt világosan és egyszerű nyelvezettel fogalmazzák meg. Az érintetteknek jogukban áll megerősítést és tájékoztatást kapni a róluk kezelt adatokról. Az adatkezelés jogszerűnek minősül az érintett hozzájárulásán túl akkor is, ha arra jogszabály felhatalmazást ad, illetve valamely szerződés vagy szerződéskötési szándék keretében kerül sor az adatkezelésre.

A Dél-Pannon Követeléskezelő Zrt. a személyes adatokat elsősorban törvény rendelkezése alapján kezeli. Így a hitel és pénzintézetekről szóló törvény (Hpt.) 161. § (1) bekezdés c) pontja felhatalmazza a hatálya alá tartozó jogalanyokat (vagyis az adatkezelő Megbízóit), hogy az ügyfeleikre vonatkozó személyes adatokat, banktitkokat, avagy más esetben pl. közmű-, számlatartozáshoz kapcsolódó adatokat átadják harmadik személynek, ha ezt az ügyféllel szemben fennálló lejárt követelésének érvényesítése szükségessé teszi. Megbízóink által részünkre átadott adatok tekintetében adatfeldolgozóként járunk el, mely tevékenység tekintetében adatvédelmi szabályzatunk az adatfeldolgozói tevékenységre is kiterjed.

Az adatkezelésben érintett személy főbb jogai, további adatkezelési jogcímek tekintetében, illetve adatkezeléssel kapcsolatos kérdése esetén forduljon hozzánk bizalommal fenti elérhetőségeinken. Honlapunkon az adatkezelésre vonatkozó részletesebb irányelveket is megismerheti az alábbi linken:
Dél-Pannon Követeléskezelő Zrt. adatkezelés

Adatvédelmi kérdésekben, valamint panasz esetén kérjük elsődlegesen forduljon adatvédelmi megbízottunkhoz az adatvedelemdelpannon.hu email címen.

2018-05-25